Service

ด้วยอุดมการณ์ร่วมกันอันมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาระบบงาน และการบริการ ด้วยความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความจริงใจ อันเป็นจุดมุ่งหมาย หลักของบริษัทฯ จึงทำให้บริษัท ฯ มีวันนี้ และพร้อมจะทำงานให้ท่าน ในขอบเขตงานดังต่อไปนี้

การวัดปริมาณน้ำและการปรับปริมาณน้ำ

บริษัท เอ พี อี เซอร์วิส จำกัด มีความเพรียบพร้อมเป็นอย่างมาก โดยมีทีมวิศวกรและช่างที่ชำนาญ การเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการทำงาน สำหรับการวัดและปรับปริมาณ น้ำที่ต้องมีการปรับก็เพื่อช่วยในการประหยัดทรัพยากรน้ำ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและ ขนาดใหญ่ตามที่มีการผลิตออกมาจำหน่ายจะระบุปริมาณน้ำที่เครื่องปรับอากาศเหล่านั้นต้องการมาด้วย จึงทำให้สามารถปรับปริมาณน้ำได้ง่ายและเร็วมากขึ้น

การปรับปริมาณน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านเข้าไปตามจำนวนที่ AHU. และ Fan Coil ต้องการเพราะว่า ถึงมีน้ำผ่านเข้าไปมากก็ไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรจะมีการปรับปริมาณ น้ำให้เท่ากับที่เครื่องปรับอากาศต้องการจะดีกว่า เป็นการประหยัดพลังงานด้วย

การวัดความเร็วลม

การวัดความเร็วลม และปรับปริมาณลม บริษัท เอ พี อี เซอร์วิส จำกัด มีความชำนาญงานในการทำ งานเกี่ยวกับงานท่อส่งลม ไม่ว่าจะเป็นท่อส่งลมเย็น ท่อลมระบายอากาศ โดยมีทีมวิศวกรที่มีความสามารถ ในการออกแบบและทีมช่างที่ชำนาญการเฉพาะทาง

การวัดความเร็วลมและการปรับปริมาณลมให้ได้ตามความต้องการนั้น ความเร็วลมที่วัดได้จากเครื่อง วัดความเร็วลม ( Thermo - Anemometer ) ที่วัดจากหัวจ่ายลมแต่ละหัวสามารถนำมาคำนวนหาปริมาณ ลมได้ โดยการนำเอาความเร็วลมที่วัดได้ มาคูณกับพื้นที่ขอหัวจ่าย

ปริมาณลมที่คำนวนได้จะมีปริมาณใกล้เคียงจากการออกแบบโดยทีมวิศวกร สำหรับการปรับปริมาณ ลมก็สามารถทำได้ง่าย เนื่องจากตอนที่วิศวกรทำการออกแบบได้กำหนดให้มีก้านปรับปริมาณลมที่ท่อแยก ทุกจุดเพื่อให้ง่ายต่อการปรับปริมาณลม เพื่อที่จะทำให้บุคคลที่อยู่ภายในห้องที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จ ได้เข้าไปใช้งานได้อย่างมีความสบาย เนื่องจากมีลมมากระทบกับผิวหนังไม่ความเร็วมากเกินไป

Temperature Calculator

Temperature :
0 Celsius = 32 Fahrenheit

Manufacturer Site